Kallinge Samhällsförening

Årsmöte


Ska avhållas måndagen 29 mars efter KL 16.30 där stadgeenliga val ska förättas.


Årsmötet är öppet för samtliga medlemmar enl. stadgarna, vi får dock tänka på att maxtaket är 8 personer enligt Pandemilagen, om vädret tillåter är det utomhus som gäller.


Ansvariga: Styrelsen

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötets ordförande

§ 3. Val av mötets sekreterare

§ 4. Godkännande av dagordning

§ 5. Val av justerare

§ 6. Godkännande av föreningens alkoholpolicy

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8. Ekonomisk berättelse för det avslutande året

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styelsen

§ 11. Verksamhetsplan för kommande veksamhetsår

§ 12. Val av styrelse

§ 13. Val av revisorer

§ 14. Val av valberedare

§ 15. Inkomna motioner

§ 16. Övriga frågor

Föreningen kommer att satsa hårt på Kallingedagen den 28 augusti. Vi kommer ut med tid och plats framgent!

Historiska bilder

Kallinge Samhällsförening bildades dec 2019.


Första uppgiften blir att anordna  en marknad på Kallingedagen 28 augusti 2021


Vår målsättning är att vi ska göra även andra arrangemang som ska ge Kallinge med omnejd en ökad samhörighet både för enskilda och företag.

Här anmäler du dig till Kallinges höstmarknad 28 augusti 2021